logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за финансије

в.д. секретар/ка: 

звање: дипл. 

тел/факс: 031 323-512

е-адреса:


Савјетница за трезор

Илка Маловић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за буџет

Љиљана Лучић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за јавне набавке

Зорица Беговић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за туризам

Бранка Гарић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за привредне дјелатности

Станка Јововић, дипл. правница

Самостална савјетница I у рачуноводству

Милена Рајковић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, туризам и економски развој број: 02-2-113/2017

У Секретаријату за финансије, туризам и економски развој раде:

 1. Вучковић Ирена
 2. Лучић Љиљана
 3. Маловић Илка
 4. Рајковић Милена
 5. Џелетовић Владимир
 6. Замбелић Славка
 7. Славић Маја
 8. Радовић Сандра
 9. Недовић Драгица
 10. Гарић Бранка
 11. Јанковић Маја
 12. Стојковић Маја
 13. Килибарда Марио
 14. Јововић Станка
 15. Поповић Божана
 16. Бубало Јадранка
 17. Вилов Сања
 18. Јанчић Лидија
 19. Танасијевић Гордана
 20. Ратковић Дејана

 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 16.02.2017) 

Члан 17

Секретаријат за финансије врши пословове управе који се односе на :

 

 • Израду Одлуке о нацрту буџета општине; нацрта измјена и допуна Буџета општине уз анализу захтјева потрошачких јединица за додјелу буџетских средстава, утврђивање и спровођење фискалне политике Општине; припрему извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује предсједник општине; израду Стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописивање ближег садржај и форме захтјева за додјелу буџетских средстава; израду нацрта Одлуке о привременом финансирању; праћење коришћења одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри предсједник општине; припрему планова извршења буџета, завршног рачуна буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибављање мишљења Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капиталне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита, управљање дугом насталим по основу датих гаранција и узетих зајмова и анализира задуженост, успоставља и води централну евиденцију зарада запослених у органима локалне управе и самоуправе општине Херцег Нови и податке доставља Министарству финансија, пружање савјета о буџетским питањима потрошачким јединицама и органима локалне самоуправе, планирање и успостављање система фин. управљања и контрола, извјештавање о спровођењу планираних активности у успостављању и развоју система фин. управљања и контрола, праћење и анализа фин. извјештаја јавних служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;

 • Управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и вођење евиденције о постојећем дугу општине; одобравање, отварање подрачуна и ближе одређивање начина коришћења ових рачуна; вођење главне књиге трезора и помоћне књиге; обављање финансијског планирања и управљање готовинским средствима; вршење контроле расхода и извршавање буџета; обрачунавање и исплату зараде и накнаде службеника органа и служби, као потрошачких јединица, вођење централне евиденције зарада запослених и достављање података надлежном министарству; управљање дугом и анализирање задужености; обављање буџетског рачуноводства и извјештавање; припрема редовних финансијских извјештаја; осигурање запослених, управљање донацијама;

 • Учешће у припреми прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализирању ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрему информативних и других стручних материјала за предсједника општине и Скупштину; припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа у овој области; Припремање предлога плана јавних набавки за општину, вођење цјелокупног поступка јавних набавки за све органе локалне управе у складу са законом, вођење евиденције јавних набавки и сачињавање извјештаја о реализованим јавним набавкама на годишњем нивоу;

 • Остваривање сарадње са невладиним организацијама;

 • Рјешавање  по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга рада Секретаријата;

 • Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.

 • Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Секретаријата који се односи на јавне набавке образује се у оквиру Секретаријата Служба за јавне набавке.