logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора

в.д. Начелница: Марија Андрић

звање: Спец. Сци. правних наука

тел/факс: 031/321-919; 031/321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције

У Служби комуналне полиције раде:

 1. Андрић Марија
 2. Бијелић Зоран
 3. Класић Дарко
 4. Васовић Небојша
 5. Пешић Миодраг
 6. Ожеговић Александар
 7. Ивовић Јасмина
 8. Јанковић Ратка
 9. Фулурија Аријана
 10. Радовић Весна
 11. Мирјанић Марко
 12. Радоничић Драгана
 13. Миљановић Душан
 14. Дабовић Милорад
 15. Сеферовић Василије
 16. Вукашиновић Слободан
 17. Видаковић Софија
 18. Дабовић Данијела
 19. Бајковић Миодраг
 20. Додеровић Иван
 21. Вицо Гаврило

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

Члан 21

Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора обезбјеђује комунални и инспекцијски надзор кроз два сектора, и то:


1. Сектор комуналне полиције
2. Сектор за инспекцијски надзор

Сектор комуналне полиције врши послове којима се обезбјеђује:

 • Комунални надзор и одржава комунални ред у областима: снабдијевања водом, пречишћавања отпадних вода; одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, изградње, одржавања и коришћења депонија, уређивања и одржавања пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, одржавања улица, саобраћајница и других јавних површина и јавне расвјете; изградње, одржавања и коришћења локалних путева, саобраћајних ознака и сигнализације, превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза, паркирања на јавним паркиралиштима, изградње, одржавања и коришћења мостова, јавних објеката и регулације и одржавања ријечних корита, постављања привремених, помоћних и монтажних објеката привременог карактера, становања у стамбеним зградама, држања кућних љубимаца, заштите од буке у животној средини; употребе симбола Општине, контроле радног времена; одржавања кафилерија и у другим областима у којима Општина врши сопствене послове у складу са законом;

 • Издавање прекршајних налога и покретање прекршајног поступка у обављању повјерених послова државне управе из надлежности Управе полиције који се односе на премјештање возила;

 • Пружање помоћи у извршењима одлука надлежних органа локалне управе и јавних служби у складу са законом;

 • Давање мишљења у поступку издавања сагласности на употребу акустичних и електрокустичних уређаја;

 • Припрему информативних и других стручних материјала из своје надлежности за Скупштину, предсједника општине и органе локалне управе;

 • Припрему годишњег извјештаја за Главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја у остваривању његове функције координирања рада локалне управе;

 • Друге послове из дјелокруга комуналног надзора, у складу са законом и другим прописима.

Сектор за инспекцијски надзор врши послове којима се обезбјеђује:

 • Инспекцијски надзор у областима: јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада; изградње, одржавања и коришћења депонија; уређивање и одржавање пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвјете, општинских и некатегорисаних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације; превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза; постављања привремених, помоћних и монтажних објеката привременог карактера; становања у стамбеним зградама, држања кућних љубимаца, заштите од буке у животној средини, употребе симбола Општине, контроле радног времена; одржавања кафилерија, управљања водама јавног водоснабдијевања, прикупљања, пречишћавања и испуштања отпадних вода и прикупљања и испуштања атмосферских вода и другим областима у складу са посебним прописима;

 • Инспекцијски надзор у обављању повјерених послова државне управе из надлежности Управе полиције који се односе на премјештања возила, изузев послова издавања прекршајног налога и покретања прекршајног поступка.

 • Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора врши и послове који се односе на :

 • Слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

 • Припрему информација о планираним и реализованим активностима органа и њихово достављање надлежној служби ради објављивања у медијима;

 • Припрему годишњег извјештаја за Главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности објављивањем прописаних аката на wеб сајту Општине, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја у остваривању његове функције координирања рада локалне управе;

 • Припрему информативних и других стручних материјала из своје надлежности за Скупштину, предсједника општине и органе управе;

 • Попис и евиденција покретних ствари које служба користи за остваривање својих функција (опрема, превозна средства и сл.), у складу са законом којим се уређује државна имовина; достављање те евиденције у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове имовине са свим промјенама насталим у току године;

 • Друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.