logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

в.д. Директорица: Лидија Вукчевић

звање: дипл. економисткиња
тел. /фаx:  580-947
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-адреса управе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одјељење за утврђивање локалних јавних прихода

Руководитељка: Милена Бировљев, дипл. правница

Одјељење за инспекцијски надзор

Руководитељ/ка:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Управе локалних јавних прихода

У Управи локалних јавних прихода раде:

 1. Вукчевић Лидија
 2. Бировљев Милена
 3. Ђекић Итана
 4. Радосавовић Милош
 5. Тодоровић Радмила
 6. Печурица Жана
 7. Видаковић Рела
 8. Гарић Милена
 9. Жмукић – Ивовић Тања
 10. Мрачевић Драган
 11. Радановић Мирјана
 12. Суботић Вања
 13. Липовина Марина
 14. Ковачевић Елза
 15. Зејак Зорица
 16. Косић Кристина
 17. Булатовић Биљана
 18. Сочковић Милена
 19. Вилов Јелена
 20. Ђукановић Александра
 21. Кривокапић Дијана
 22. Јаблан Ивана Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

ЧЛАН 19

Управа локалних јавних прихода врши послове управе који се односе на:

 • Утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода (пореза, приреза такса и накнада) и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, локалне комуналне таксе, боравишне таксе, члански допринос за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма, накнада за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописом Општине Херцег Нови, накнада за уређење градског грађевинског земљишта и других локалних јавних прихода у складу са законом, анализу степена и ефеката остварених прихода у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике, вођење електронског регистра пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине, прописивање облика и садржаја пореске пријаве и вођење пореског књиговодства, спровођење поступка принудне наплате локалних јавних прихода (хипотека, залога, забрана преноса новчаних средстава преко рачуна обвезника, наплате пореске обавезе из новчаних средстава обвезника, наплата дуговања из имовине обвезника, предлагање издавања привремене мјере забране располагања имовином, вршење инспекцијског надзора у области локалних јавних прихода које Општина остварује у складу са посебним законима и општинским одлукама (локални порези, таксе, доприноси, накнаде) у складу са надлежностима из Закона о инспекцијском надзору, Закона о пореској администрацији и посебним прописима, доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом, припремање периодичних извјештаја и информације о степену реализације локалних јавних прихода, обезбјеђивање функционалног јединственог информационог система за област локалних јавних прихода и обезбјеђивање мониторинга у овој области, обезбјеђивање тачности и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;

 • Вођење првостепеног поступка о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са законским и подзаконским прописима;

 • Анализу остварених прихода и ефеката предузетих мјера у сарадњи са Секретаријатом за финансије у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике;

 • Подношење прекршајних налога за прекршаје прописане материјалним прописима;

 • Припрему извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода за Скупштину, предсједника општине, Главног администратора и органе управе;

 • Израду нацрта и предлога одлука и других општих аката из надлежности Управе, као и информативних и других стручних материјала за Скупштину, предсједника општине и ресорна министарства и вршење других послова у складу са законом, Статутом Општине и другим прописима; старање о усклађености одлука и других општих аката са законима; праћење и спровођење закона и других прописа; припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и давање тумачења општинских прописа из надлежности Управе;

 • рјешавање  по захтјеву за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

 • Вршење и других послова из своје надлежности.