logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Дирекција за имовину и заступање

 

в.д. Директорица: Јелена Поледица

звање: дипл. правница

тел/фаx: 031/324-452

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-адреса дирекције: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Дирекције за имовину и заступање

У Дирекцији за имовину и заступање раде:

 1. Поледица Јелена
 2. Мирић Светлана
 3. Лазић Сања
 4. Мијовић Васиљка
 5. Станишић Олга
 6. Лаловац Весна
 7. Стевовић Лепосава
 8. Черовић Драгица
 • Тамара Јауковић

 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

ЧЛАН 20

Дирекција за имовину и заступање врши послове управе који се односе на:

 • Имовинска права и овлашћења на покретним и непокретним стварима у својини и на располагању Општине и њених органа;

 • Припрему предлога одлука за Скупштину општине и других аката у вези са располагањем непокретном имовином из оквира овлашћења локалне самоуправе;

 • Припрему рјешења, уговора и других аката, који се тичу реализације скупштинских одлука о располагању непокретном имовином Општине;

 • Припрему предлога уговора о продаји, размјени, закупу непокретности, успостављању хипотеке или фидуције и сл, закључивање тих уговора када је посебно овлашћена и праћење њихове реализације;

 • Спровођење поступка и припремање предлога акта и уговора у случајевима продаје земљишта непосредном погодбом и праћење њихове реализације;

 • Давање мишљења на предлоге аката о располагању непокретносима, које припремају јавне службе чији је оснивач Општина;

 • Праћење, анализу и давање мишљења на начин коришћења, управљања и располагања непокретностима из имовине Општине од стране јавних служби чији је оснивач Општина;

 • Покретање поступка уписа права на непокретностима Општине као и уписа промјене тих права и уписа терета (хипотека, фидуција);

 • Покретање поступка експропријације сагласно годишњем програму уређења грађевинског земљишта; припремање предлога одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности ван просторног плана, ради изградње објеката који су од непосредног значаја за остваривање функције локалне самоуправе;

 • Остваривање сарадње са државним органима и органима локалне управе, на преузимању свих превентивних и репресивних мјера заштите имовинских права и интереса Општине;

 • Остваривање сарадње са органима локалне управе и органима државне управе у питањима од значаја за вођење Регистра непокретности Општине;

 • Давање података органима Општине из службене евиденције Секретаријата;

 • Обављање геодетских послова за органе локалне управе;

 • Теренски увиђај у вези са прикупљањем података о непокретностима;

 • Процјене непокретности за потребе Општине и њених органа;

 • Вођење регистра непокретности којима располаже Општина, старање о намјенском коришћењу непокретне имовине, парцелацију, разграничење општинске непокретне имовине;

 • Учешће у изради нацрта и предлога одлука и других општих аката, као и информативних и других стручних материјала за Скупштину, предсједника општине и вршење других послова у складу са законом, Статутом Општине и другим прописима, праћење и спровођење закона и других прописа;

 • Припремање извјештаја о раду за предсједника општине и Главног администратора,

 • Заштиту имовинских права и интереса Општине;

 • Заступање Општине пред надлежним судовима и органима управе (органима државне управе-министарствима и органима управе у саставу министарстава, самосталним органима управе- управама, секретаријатима, заводима и дирекцијама, и пред органима локалне самоуправе);

 • Заштиту имовинских права Општине пред судовима и органима управе (органима државне управе-министарствима и органима управе у саставу министарстава, самосталним органима управе- управама, секретаријатима, заводима и дирекцијама, и пред органима локалне самоуправе);

 • Вођење евиденције о закупима стамбених простора;

 • Припрему информативних и других стручних материјала који се односе на заступање Општине и заштиту имовинско-правних интереса Општине за Скупштину, предсједника општине и органе управе;

 • Припрему и праћење прописа из области рјешавања стамбених питања локалних службеника и намјештеника и локалних функционера;

 • Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга рада;

 • Вршење и других послова из надлежности Општине у овим областима.