logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за праћење усаглашености прописа

Руководилац:

звање: 

е-адреса:


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

У Служби раде:

 


Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

Члан 25

Служба за праћење усаглашености прописа врши послове који се односе на:

 • Давање правног мишљења о усклађености прописа које припремају органи локалне управе са законским и подзаконским актима и о њиховој међусобној усклађености;

 • Давање мишљења на одлуке и друге опште акте које доноси предсједник општине и Скупштина општине;

 • Давање сагласности на нацрте и предлоге општинских прописа;

 • Предлагање одлука и других прописа из надлежности Општине;

 • Стручну помоћ и координацију рада током израде одлука и других прописа и општих аката из надлежности Општине;

 • Покретање иницијативе за измјену и допуну општинских прописа;

 • Праћење примјене Статута Општине Херцег Нови и Одлуке о организацији и начину рада локалне управе;

 • Информисање предсједника општине о усаглашености прописа и општих аката са Уставом и законом и усаглашености са законодавством Европске уније;

 • Предлагање предсједнику општине обустављање од извршења општих аката или појединих њихових одредби које нијесу у сагласности са Статутом и другим актима локалне самоуправе;

 • Иницијативе за оцјену уставности и законитости општих аката јавних предузећа и служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;

 • Обавјештавање органа о пропустима код припреме нормативних аката из своје надлежности;

 • Обезбјеђивање методолошког јединства, нормативно-техничке и језичке ваљаности, као и редиговање коначног текса нацрта, односно предлога одлука и других правних аката;

 • Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Службе;

 • Припрему информација , анализа и обављање других послова из свог дјелокруга.