logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Кабинет Предсједника општине

в.д. начелника: Владимир Арсић
звање: дипл. инж. електронике и телекомуникација
тел: 031 350-625, 031 321-564
факс: 031 323-517
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Кабинета предсједника општине образују се у оквиру Кабинета:
 
Канцеларија за међународну сарадњу

Руководитељка: Бранка Мрачевић

тел/фаx: 031/323 044; 031/321 052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Служба за информисање

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Кабинету Предсједника Општине Херцег-Нови

- Правилник измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинета Предсједника Општине Херцег-Нови, 13.11.2017. године

- Правилник измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинета Предсједника Општине Херцег-Нови, 29.11.2017. године

 У Кабинету Предсједника општине раде:

 1. Арсић Владимир
 2. Мрачевић Бранка
 3. Вукићевић Јелена
 4. Кнежевић Емилија
 5. Милошевић Томица
 6. Тодоровић Лазар
 7. Шепаровић Ивана
 8. Беговић Зорица
 9. Баљошевић Сања
 10. Ђорђевић Ненад
 11. Кривокапић Марија
 12. Павићевић Срђан
 13. Вилов Јово
 14. Радовић Марија
 15. Лепетић Јованка
 16. Ковач Стака
 17. Поповић Андреј
 18. Лучић Гордана
 19. Митровић Лидија

     Митровић Митар


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

Члан  25

Кабинет предсједника општине обавља стручне, информативно-аналитичке, административне и друге послове за предсједника и потпредсједнике општине, а нарочито:

 • Припремање одлуке, рјешења и других аката које доноси предсједник у спровођењу функције извршног органа општине и у извршавању пренесених и повјерених послова;

 • Припремање аката које доноси предсједник, а којима се обезбјеђује извршење Буџета општине;

 • Разматрање нацрта и предлоге прописа и других аката које доноси Скупштина, а чији је предлагач предсједник општине и доставља стручна мишљења о истим;

 • Учествовање у изради прописа којима се уређује организација и начин рада органа управе;

 • Утврђивање кадровског плана;

 • Учествовање и давање стручних мишљења у вези са израдом развојног програма општине;

 • Учествовање у изради програма рада Скупштине општине;

 • Припремање извјештаја о раду предсједника општине и остваривању функција локалне самоуправе на основу претходно достављених извјештаја органа локалне управе и јавних служби;

 • Праћење реализације закључака и налога предсједника општине у остваривању његове извршне функције упућених органима локалне управе;

 • Припремање стручних мишљења предсједнику општине у вези са усмјеравањем и усклађивањем рада органа локалне управе, јавних служби и установа чији је оснивач општина ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга и припрема акте из ове области из надлежности Предсједника;

 • Припремање аката из области вршења надзора Предсједника општине над радом локалне управе;

 • Припремање и организовање састанака Колегијума предсједника општине; израду записника са Колегијума Предсједника општине, праћење реализације аката и налога Предсједника општине као и закључака са Колегијума Предсједника, давање стручних мишљења органима локалне управе у остваривању функција локалне управе, чување изворника свих аката које доноси Предсједник општине; припремање састанака предсједника и потпредсједника општине и стара се о реализацији закључака са тих састанака;

 • Организовање и реализацију пријема грађана и заинтересованих субјеката код Предсједника Општине у вези са остваривањем њихових права;

 • Вршење послове превођења дописа, докумената и других аката прослијеђених Предсједнику општине;

 • Припремање саопштења за јавност и информисање медија о раду органа локалне управе по налогу Предсједника општине и обезбјеђује лекторско и методолошко јединство и исправност у поступку доношења и израде аката и других материјала прије коначне обраде, доношења и објављивања свих писаних докумената ( аката) локалне управе;

 • Вршење протоколарних послова за потребе предсједника општине, организовање послова око прославе 28. октобра, Дана Општине Херцег Нови;

 • Обављање послова у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, државним и правосудним органима, општинама Црне Горе и другим општинама и градовима у иностранству, вршење послова у вези са остваривањем прекограничне и друге међународне сарадње и припремање односно учествовање у припреми пројекта из ове области, остваривање свих облика сарадње са институцијама и тијелима Европске уније, представницима државних и локалних власти у иностранству, амбасадама и другим предствништвима страних држава у Црној Гори, припрема састанке предсједника општине са представницима других држава и локалних власти из других држава и активно улчествује у раду;

 • Поступање по представкама и притужбама грађана и правних лица на рад органа локалне управе;

 • Утврђивање чињеница у вези са основаности представки и притужби и припрема одговоре за Предсједника општине, обавља сарадњу са пословним банкама и другим финансијским институцијама;

 • Управљање кадровима које се остварује кроз спровођење закона и других прописа о локалним службеницима и намјештеницима, израду прописа из области службеничких и намјештеничких односа, праћење оцјењивања рада службеника и намјештеника, припрему програма усавршавања службеничког кадра и приправника након сагледавања и анализирања потребе органа за усавршавањем и обуком, организовање обука и усавршавања, координацију активности око обуке запослених кроз сарадњу са државним органом Управе за кадрове и Заједницом општина, припрему извјештаја и информација у области управљања кадровима, успостављање централне кадровске евиденције,евиденција интерног тржишта рада, службеника на располагању, програма посебног стручног оспособљавања, сарадњу са Службом за заједничке послове и информационе системе ради успостављања централне кадровске евиденције, сарадњу са Секретаријатом за финансије;

 • Вршење послова везаних за примјену Закона о државним службеницима и намјештеницима, израда интерних прописа и процедуза везаних за права из области рада,спровођење поступка јавног оглашавања слободних радних мјеста и њихова реализација, доношење рјешења о заснивању, престанку радног односа и распоређивању службеника и намјештеника, ријешавање о правима и обавезама запослених, праћење рада приправника, као и вршење свих административно-стручних послова у вези праћења стања из радног односа и у вези са радним односом, као што су евиденције, извјештаји, пријаве и одјаве у вези радног односа и престанка радног односа;

 • Евидентирање долазака и одлазака на посао и са посла као и излазака током радног времена ради сачињавања листе радних сати и обраде података за обрачун зарада запослених и достављање листа органу надлежном за послове финансија;

 • Предузимање активности у вези са реорганизацијом и рационализацијом локалне управе у сарадњи са надлежним органом управе;

 • Учествује у припреми кадровског плана;

 • Вршење других послова које јој повјери предсједник општине у спровођењу функције извршног органа у складу са Законом, Статутом и другим прописима.